TechFurMeet 2019
Registrace/Login
Hotel Vršovská Brána, Horní Bradlo, CZ
2019-02-07 >> 2019-02-10
česky | english

Pravidla

I. Pravidla registrace

 1. Vstup na akci bude povolen pouze účastníkům, kteří se včas zaregistrují na www.techfurmeet.org a zaplatí registrační poplatek.
 2. Organizátoři si vyhrazují právo registraci kteréhokoliv účastníka odmítnout, a to i bez udání důvodu.
 3. Pokud účastník zruší svou registraci po zaplacení registračního poplatku, nemá nárok na jeho vrácení. Může nicméně registrační poplatek převést na jiného účastníka. Finanční vztahy mezi původním a novým účastníkem řeší výhradně původní účastník.
 4. Účastníci, kteří nejsou dle českých zákonů plnoletí (je jim méně než 18 let), musejí před konáním akce doložit písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců, na formuláři poskytnutém organizátory.
 5. Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky a souhlas s nimi je podmínkou registrace a účasti na akci.

II. Pravidla chování na conu

 1. Oficiálními jazyky TechFurMeetu jsou čeština, slovenština a angličtina. Materiály a důležitá oznámení budou k dispozici v češtině nebo slovenštině a v angličtině. Předpokládá se, že účastníci jsou schopni komunikovat jedním z těchto jazyků.
 2. Každý účastník conu je po celou dobu konání akce povinen ve veřejných prostorách viditelně nosit přidělenou visačku.
 3. Organizátoři jsou označeni červenou visačkou s nápisem ORGATEAM. Bezpečnostní tým je označen červenou visačkou s nápisem SECURITY. Pokud budete mít nějaký problém, dotaz, nebo vás bude něčí chování obtěžovat či dokonce ohrožovat, obraťte se neprodleně na kteréhokoliv organizátora nebo člena bezpečnostního týmu.
 4. Nezletilí účastníci budou označeni modrou visačkou. Některé oblasti nebo části programu pro ně mohou být nepřístupné.
 5. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat místně platné zákony a nařízení, a chovat se tak, aby svým jednáním zbytečně neohrožovali sebe či ostatní osoby ve svém okolí. Jsou též povinni uposlechnout pokynů organizátorů a členů bezpečnostního týmu.
 6. Účastníci nesmějí svým chováním, hlukem nebo jiným způsobem narušovat program nebo obtěžovat ostatní účastníky.
 7. Na conu je zakázáno užívat jakékoliv nelegální substance.
 8. Na conu je zakázáno konzumovat donesený alkohol.
 9. Kouření je povoleno pouze na vyznačených místech. Týká se též vodních dýmek.
 10. Organizátoři a členové bezpečnostního týmu mají právo vykázat kohokoliv, kdo poruší tato pravidla, z veřejných prostor conu.
 11. V případě zvlášť závažného nebo opakovaného porušení pravidel může organizační výbor vyloučit účastníka z účasti na conu. V takovém případě mu nevzniká nárok na vrácení účastnického poplatku nebo jeho části.
 12. Proti rozhodnutí organizátora nebo členů bezpečnostního týmu se může ten, jehož se týká, odvolat k organizačnímu výboru. Jeho rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání.